Kastenmarkt.nl  voor al uw schuifwandkasten, kastaccessoires kastverlichting tegen de laagste prijs!, Kastaccessoires, garderobelift, kledinglift, kastverlichting, schuifwandkast, verlichte roede, kast interieur.
K
asten altijd gratis bezorgd   Montage & Inmeet service   Deskundig advies   10 jaar garantie  Hoge Kortingen   Online ontwerpen
Home Schuifdeur systeem op maat Kastinterieur op maat Complete kast op maat Accessoires Foto's
 
 
Producten
Garderobe liften
Stropdas- en riemenhouders
Schoenenrekken
Broeken houders
Garderobe houders
Losse onderdelen
Extra
Contact
Over Kastenmarkt
Algemene voorwaarden
Privacy policy

Winkelwagen  
Aantal Product
 
Zoek:
  

    
   Algemene voorwaarden


Van:
Kastenmarkt.nl
Ijmeerstraat 121
2652 JP Berkel en Rodenrijs
info@kastenmarkt.nlArtikel 1, Definities :  In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

- Kastenmarkt.nl    
   De onderneming met de handelsnaam "kastenmarkt.nl".

- De website :
  De website van kastenmarkt.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de
  website aanwezige ‘links’ naar andere websites.

- Product:
  Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen kastenmarkt.nl en de klant                
  binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor
  de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

- Klant :
  Een wederpartij die zowel een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan zijn en de uiteindelijke gebruiker
  van de bestelde zaken is.

Artikel 2, Toepasselijkheid van deze voorwaarde :


1.2.


3.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kastenmarkt.nl en een klant
waarop kastenmarkt.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
               
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met kastenmarkt.nl, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
       
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van een klant wordt door
Kastenmarkt.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen

Artikel 3, Aanbiedingen, offertes en bestellingen :

1.


2.


3.

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en het betreffende product
door leverancier/producent geleverd kan worden.

Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website.
Kastenmarkt.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten, en/of afwijkingen daarin.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW. Inclusief de wettelijke
verwijderingsbijdrage en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.Artikel 4, Overeenkomst :

1.


2.
3.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond.


Bij bestellingen die de somma van €  500,- te boven gaan, en/of offertes voor meer dan een bedrag van 
  € 500,- komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand.
In dat geval zal aan de klant een te ondertekende orderbevestiging/offerte worden gezonden
Bij ontvangst van de door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.

Hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten. Met andere woorden, op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden en evenmin als zodanig worden aangeboden.
Artikel 5, Levering :

1.


2.
3.


4.


5.
Kastenmarkt.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven
levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Kastenmarkt.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.

Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Kastenmarkt.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.


Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, d.w.z. de klant haalt het product en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, Waarbij kastenmarkt.nl de wijze van verzending bepaalt. De kosten van levering is afhankelijk van het artikel.

Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Kastenmarkt.nl geen enkele verantwoording.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering,        zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleverings-kosten berekend van minimaal € 75,-.


Artikel 6, Eigendomsvoorbehoud :

1.

2.
3.


Kastenmarkt.nl blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Indien en zolang Kastenmarkt.nl eigenaar van de producten is, zal de klant Kastenmarkt.nl onmiddellijk op de
hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig
onderdeel van) de producten. Bovendien zal de klant Kastenmarkt.nl op Kastenmarkt.nl’s eerste verzoek mededelen waar de
producten zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de
curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van Kastenmarkt.nl. De klant staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt
opgeheven.
       

Artikel 7, Retourzendingen :

1.


2.


3.


Voor wat betreft retourzendingen maakt Kastenmarkt.nl onderscheidt tussen voorraad-artikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld. Speciaal
bestelde artikelen worden door Kastenmarkt.nl nimmer retour genomen. Voorraad-artikelen kunnen in principe retour, doch
hieraan zijn kosten verbonden die volledig voor rekening van de klant komen. Retourmeldingen van voorraad-artikelen dienen binnen 2 weken aan
Kastenmarkt.nl gemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk!
  Kastenmarkt.nl brengt voor iedere retourzending € 15,00 administratiekosten in rekening, vermeerderd met 15 % van de factuurwaarde van het retour
  te zenden artikel of artikelen. In beginsel komen de transportkosten voor het retour zenden volledig voor rekening van de klant.

Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.


Voorts behoeft Kastenmarkt.nl uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
-   het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking
    en in originele staat zijn,
-   het product en/of de producten ongebruikt zijn,
-   het product en/of de producten schoon zijn,
-   het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op
    enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende
    montagematerialen, voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn en
    zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de
    originele handleidingen en meegeleverde accessoires.


Artikel 8, Garantie :

1.

2.


3.
4.
Op de door Kastenmarkt.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 10 jaren.

Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere dan wel een langere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere dan wel langere termijn als de tussen de klant en Kastenmarkt.nl overeengekomen garantietermijn.

De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Kastenmarkt.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is, ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kastenmarkt.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.Artikel 9, Reclames :

1.


2.


3.

4.

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde
met de overeenkomst overeenstemt.

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na
levering schriftelijk te geschieden. 
 
In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot
restitutie van de aankoopsom.


Artikel 10, Aansprakelijkheid :

1.2.


3.

Indien het door Kastenmarkt.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens de
klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot
schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag van de aankoopsom maal 2 van het product dat tot schade heeft geleid.

Nimmer is Kastenmarkt.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid
(boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

Evenmin is Kastenmarkt.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel
onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.


Artikel 11, Overmacht :


1.

2.


3.

Kastenmarkt.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden,
indien Kastenmarkt.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of
in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende
oorzaken, voorzien/onvoorzien of onvoorzienbaar, waarop Kastenmarkt.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van
Kastenmarkt.nl daaronder begrepen.
 
Kastenmarkt.nl doet ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Kastenmarkt.nl haar
verplichtingen had moeten nakomen.

Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de
overeenkomst in te roepen.
 


Artikel 12, Betaling :

1.

2.
3.

Levering geschiedt uitsluitend wanneer betaald is uiterlijk direct voorafgaand aan de feitelijke levering.

Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde tenminste drie
werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Kastenmarkt.nl. Bij gebreke waarvan de levering wordt
uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk
overeengekomen leveringsdatum.

Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhard in de non-betaling, dan wel na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan
alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Kastenmarkt.nl
gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
Alsdan is de klant verschuldigd aan Kastenmarkt.nl, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te
vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.
 


Artikel 13, Geschillen :

1.2.

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door één der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van Kastenmarkt.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Kastenmarkt.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen Kastenmarkt.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.